WGA-100B-00 Amplifier | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

WGA-100B-00 Amplifier

WGA-100B-00 Amplifier

Cảm biến  KYOWA có cấp chính xác cao, chắc chắn, cảm ứng được lực xoắn lớn, dễ dàng lắp đặt…. Sản phẩm được dùng nhiều trong công nghiệp ô tô, sản xuất công nghiệp, máy móc nông nghiệp, vận chuyển, đóng gói bao bì, máy tiện, máy làm kính.

DSCN4760

DSCN4755

 

 1. Cảm biến tải máy ép nhựa KYOWA

LCW-C-160KNS26F

LCW-C-500KNS28C

LCR-S-160KNS19C

LCW-C-160KNS26

LCW-C-160KNS26E

LCW-C-500KNS28B

 

LC-5TV

LCN-A-1KN

LC-10TV

 

 

 1. Cảm biến tải NMB KYOWA

CW067C-160KN

CW074C-500KN

 1. Cảm biến áp lực NMB KYOWA

PRFS-20MP 0-200

CSD-701B

NS110A-35MP

 

 1. Cảm biến tải hãng NMB

 LMA-A-5N  LMA-A-10N  LMA-A-20N  LMA-A-50N

LMA-A-100N LMA-A-200N  LMA-A-500N  LMA-A-1KN

 

LMB-A-50N    LMB-A-100N  LMB-A-200N

LMB-A-500N LMB-A-1KN  LMB-A-2KN

 

LMBT-A-50N  LMBT-A-100N  LMBT-A-200N

LMBT-A-500N  LMBT-A-1KN  LMBT-A-2KN

 

LMR-S-2KNSA2  LMR-S-5KNSA2

LMR-S-10KNSA2   LMR-S-20KNSA2

 

LCX-A-500N-ID  LCX-A-1KN-ID  LCX-A-2KN-ID

LCX-A-5KN-ID  LCX-A-10KN-ID  LCX-A-20KN-ID

 

LCN-A-500N    LCN-A-1KN   LCN-A-2KN

LCN-A-5KN  LCN-A-10KN  LCN-A-20KN

 

LCR-G-10KNSA2  LCR-G-20KNSA2

LCR-G-30KNSA2  LCR-G-50KNSA2

 

LC-200TE  LC-500TE

 

LCH-10TF   LCH-20TF

 

LC-5TV  LC-10TV  LC-20TV

 

LCV-A-500KN  LCV-A-1MN

 

LUB-5KB   LUB-10KB  LUB-20KB   LUB-30KB  LUB-50KB   LUB-100KB

LUB-200KB  LUB-500KB   LUB-1TB LUB-2TB

 

LCTS-B-5KN   LCTS-B-10KN    LCTS-B-20KN

LCTS-B-30KN   LCTS-B-50KN  LCTS-B-100KN

 

LC-500KJ  LC-1TJ  LC-2TJ

LC-5TJ  LC-10TJ LC-20TJ

 

LCS-500KD LCS-1TD

LCS-2TD   LCS-5TD

 

LC-50KFH  LC-100KFH  LC-200KFH   LC-500KFH

LC-1TFH    LC-2TFH  LC-5TFH   LC-10TFH  LC-20TFH

 

LCTA-A-500N  LCTA-A-800N   LCTA-A-1KN   LCTA-A-2KN

LCTA-A-3KN  LCTB-A-5KN    LCTB-A-10KN    LCTB-A-20KN

LCTB-A-30KN LCTB-A-50KN

 

LCTE-A-10KN  LCTE-A-20KN  LCTE-A-30KN

LCTE-A-50KN  LCTE-A-100KN

 

LCTD-A-100KN  LCTD-A-200KN  LCTD-A-300KN

 

LCK-A-5KN  LCK-A-10KN  LCK-A-20KN

LCK-A-50KN  LCK-A-100KN  LCK-A-200KN

 

LT-50KFH LT-100KFH  LT-200KFH  LT-500KFH

LT-1TFH   LT-2TFH  LT-5TFH

 

LVS-5GA  LVS-10GA LVS-20GA LVS-50GA   LVS-100GA  LVS-200GA

LVS-500GA  LVS-1KA  LVS-2KA  LTS-50GA  LTS-100GA LTS-200GA

LTS-500GA   LTS-1KA  LTS-2KA

 

LTZ-50KA  LTZ-100KA  LTZ-200KA   LTZ-500KA

LTZ-1TA  LTZ-2TA  LTZ-5TA

 

LUX-B-50N-ID  LUX-B-100N-ID  LUX-B-200N-ID  LUX-B-500N-ID    LUX-B-1KN-ID

LUX-B-2KN-ID  LUX-B-5KN-ID  LUX-B-10KN-ID  LUX-B-20KN-ID

 

LUR-A-50NSA1  LUR-A-100NSA1   LUR-A-200NSA1

LUR-A-500NSA1  LUR-A-1KNSA1  LUR-A-2KNSA1

 

LUK-A-5KN  LUK-A-10KN  LUK-A-20KN   LUK-A-50KN  LUK-A-100KN

LUK-A-200KN  LUK-A-500KN  LUK-A-1MN  LUK-A-2MN

 

LU-5KA  LU-10KA  LU-20KA

 

LU-50KE  LU-100KE  LU-200KE  LU-500KE  LU-1TE

LU-2TE  LU-5TE  LU-10TE LU-20TE

 

LUH-50KF  LUH-100KF  LUH-200KF  LUH-500KF

LUH-1TF  LUH-2TF  LUH-5TF  LUH-10TF  LUH-20TF

 

LFM-A-1KN LFM-A-3KN

 

LSM-B-10NSA1  LSM-B-20NSA1 LSM-B-50NSA1

LSM-B-100NSA1  LSM-B-200NSA1  LSM-B-500NSA1

 

LAT-1030KA-1 LAT-1030KA-2

 

LCW-D-1MNS  LCW-D-2MNS   LCW-D-3MNS  LCW-D-5MNS

LCW-E-1MNS  LCW-E-2MNS   LCW-E-3MNS   LCW-E-5MNS

LCR-B-5KNS7   LCR-B-10KNS7  LCR-B-20KNS7  LCR-B-30KNS7

LCR-B-50KNS7  LCR-B-100KNS7

LTA-C-20KNS   LTA-C-50KNS  LTA-C-100KNS   LTA-C-200KNS

LTA-C-300KNS  LTA-C-500KNS

 

LTP-S-10KNS   LTP-S-20KNS  LTP-S-50KNS

LTP-S-100KNS   LTP-S-200KNS   LTP-S-500KNS

 

LCW-C-10KN25SA3   LCW-C-10KN35SA3  LCW-C-10KN45SA3  LCW-C-10KN55SA3

LCW-C-10KN65SA3 LCW-C-20KN25SA3    LCW-C-20KN35SA3   LCW-C-20KN45SA3

LCW-C-20KN55SA3   LCW-C-20KN65SA3   LCW-C-50KN30SA3   LCW-C-50KN40SA3

LCW-C-50KN50SA3   LCW-C-50KN60SA3   LCW-C-50KN70SA3    LCW-C-50KN80SA3

LCW-C-100KN30SA3  LCW-C-100KN40SA3  LCW-C-100KN50SA3  LCW-C-100KN60SA3

LCW-C-100KN70SA3  LCW-C-100KN80SA3  LCW-C-200KN60SA3   LCW-C-200KN70SA3

LCW-C-200KN80SA3 LCW-C-200KN90SA3  LCW-C-200KN100SA3  LCW-C-300KN60SA3

LCW-C-300KN70SA3   LCW-C-300KN80SA3   LCW-C-300KN90SA3  LCW-C-300KN100SA3

 

LCD-A-30KNS1  LCD-A-30KNS2   LCD-A-30KNS3   LCD-A-50KNS4

LCD-A-50KNS5 LCD-A-50KNS6   LCD-A-50KNS7  LCD-A-100KNS8

LCD-A-100KNS9

 

LUR-B-10KNSA1    LUR-B-20KNSA1   LUR-B-30KNSA1  LUR-B-50KNSA1

LUR-B-100KNSA1   LUR-B-200KNSA1    LUR-B-300KNSA1  LUR-B-500KNSA1

LUR-B-1MNSA1  LUR-B-1.5MNSA1  LUR-B-2MNSA1

 

LTR-S-20KNSA1   LTR-S-30KNSA1  LTR-S-50KNSA1

 

 1. C ảm bi ến áp l ực NMB

 PG-2KU  PG-5KU   PG-10KU PG-20KU    PG-50KU

PG-100KU   PG-200KU   PG-300KU PG-500KU

 

PGS-10KA   PGS-20KA   PGS-50KA    PGS-100KA

PGS-200KA  PGS-300KA    PGS-500KA

 

PG-1TH  PG-2TH

 

PGM-02KG    PGM-05KG    PGM-1KG

 

PGM-5KH PGM-10KH    PGM-20KH  PGM-30KH PGM-50KH

PGM-100KH   PGM-200KH PGM-300KH  PGM-500KH

 

PGM-10KE   PGM-20KE  PGM-50KE

PGM-100KE  PGM-200KE PGM-500KE

 

PGL-A-1MP-A  PGL-A-2MP-A   PGL-A-5MP-A

PGL-A-10MP-A   PGL-A-20MP-A  PGL-A-50MP-A

 

PGMC-A-200KP  PGMC-A-500KP PGMC-A-1MP

 

PGM-50KD  PGM-100KD  PGM-200KD  PGM-500KD

 

PS-05KC  PS-1KC  PS-2KC  PS-5KC  PS-10KC  PS-20KC

PS-30KC  PS-50   KCPS-70KC

 

PSS-05KAE     PSS-1KAE    PSS-05KBE   PSS-1KBE

PSS-02KAF     PSS-05KAF   PSS-1KAF    PSS-02KBF   PSS-05KBF

 

PSM-1KAB  PSM-2KAB

 

PHL-A-1MP-A  PHL-A-2MP-A  PHL-A-5MP-A

PHL-A-10MP-A  PHL-A-20MP-A  PHL-A-50MP-A

 

PHL-A-1MP-B  PHL-A-2MP-B   PHL-A-3MP-B   PHL-A-5MP-B

PHL-A-10MP-B  PHL-A-20MP-B  PHL-A-30MP-B  PHL-A-50MP-B

 

PHB-A-1MP  PHB-A-2MP  PHB-A-5MP  PHB-A-10MP

PHB-A-20MP  PHB-A-30MP  PHB-A-50MP

 

PHC-B-2MP    PHC-B-5MP   PHC-B-10MP  PHC-B-20MP

 

PAB-A-200KP  PAB-A-500KP  PAB-A-1MP   PAB-A-2MP

 

PHS-2KAPHS-5KA  PHS-10KA  PHS-20KA

PHS-50KA   PHS-100KA   PHS-200KA

 

PAV-5KR PAV-10KR   PAV-20KR  PAV-50KR

PAV-100KR PAV-200KR  PAV-300KR   PAV-500KR

 

PAA-5KR   PAA-10KR  PAA-20KR  PAA-50KR

PAA-100KR    PAA-200KR   PAA-300KR    PAA-500KR

 

PVL-5KA   PVL-10KA  PVL-20KA  PVL-30KA PVL-50KA

PVL-100KA  PVL-200KA  PVL-300KA  PVL-500KA

 

PAL-5KA    PAL-10KA  PAL-20KA    PAL-30KA PAL-50KA

PAL-100KA PAL-200KA  PAL-300KA  PAL-500KA

 

PAG-2KA    PAG-5KA    PAG-10KA

 

PD-100GA  PD-200GA    PD-500GA  PD-1KA   PD-2KA

 

PDU-A-50KP  PDU-A-100KP  PDU-A-200KP  PDU-A-500KP

PDU-A-1MP  PDU-A-2MP

 

PDS-10GA   PDS-25GA    PDS-50GA   PDS-70GA

 

PDV-10GA   PDV-25GA   PDV-50GA  PDV-70GA

 

 1. Cảm biến gia tốc NMB hãng KYOWA

 AS-1GA AS-2GA AS-5GA AS-10GA AS-20GA

 

AS-10B  AS-20B  AS-50B

 

ASH-A-100 ASH-A-200  ASH-A-500  ASH-A-1K

 

AS-10HB  AS-20HB   AS-50HB

 

ASHT-A-100  ASHT-A-200   ASHT-A-500  ASHT-A-1K

 

AS-1TG    AS-2TG  AS-5TG AS-10TG  AS-20TG

 

AS-10TB   AS-20TB    AS-50TB

 

ASW- 1A   ASW- 2A  ASW- 5A   ASW-10A  ASW-20A

 

 1. Cảm biến momen xoắn hãng KYOWA

 TPS-A-5NMTPS-A-10NMTPS-A-50NMTPS-A-100NMTPS-A-500NMTPS-A-1KNM

 

TPH-50KMA  TPH-100KMA  TPH-200KMA  TPH-500KMA TPH-1TMA

TPH-2TMA  TPH-4TMA  TPH-5TMA

 

TP-2KCDTP-5KCDTP-10KCDTP-20KCD

 

TP-2KCM TP-5KCM  TP-10KCM   TP-20KCM  TP-50KCM

 

 1. Cảm biến vị trí và dịch chuyển hãng KYOWA

 DTH-A-5  DTH-A-10  DTH-A-20

DTH-A-30  DTH-A-50 DTH-A-100

 

DT-50ADT-100A

DTJ-A-200

 

DT-10D  DT-20D  DT-30D  DT-50D

 

DTP-D-500S  DTP-D-1KS  DTP-D-2KS  DTP-D-5KS

 

DTC-A-2   DTC-A-5

 

 1. Cảm biến tải trong các công trình thổ mộc hãng KYOWA

BKJ-A-5    BKJ-A-10 BKJ-A-5-D   BKJ-A-10-D

 

BS-25AT    BS-25BT    BS-8FT    BS-15CT    BR-BT

 

BEN-A-500KP  BEN-A-1MP  BEG-A-200KPS   BEG-A-500KPS

BEG-A-1MPS  BEG-A-2MPS  BEC-A -200KP  BEC-A -500KP

BEC-A -1MP  BED-A -200KP     BED-A -500KP  BED-A -1MP

 

BER-A-100KP110S  BER-A-200KP110S   BER-A-500KP110S

BER-A-1MP110S  BER-A-2MP110S

 

BJ-AT BJB-C-100S  BJB-C-200S  BJB-D-500S  BJB-D-1KS

BJB-D-2KS BJB-E-50S   BJB-E-100S

 

BCD-E-70SBCD-5B

 

DTP-E-500S  DTP-E-1KS DTP-E-2KS

 

BRD-5AT  BRD-10AT  BRD-20AT  BRD-50AT

 

BT-100BBTS-100AT

 

 1. Chip cảm ứng hãng KYOWA

 

KFG-5-120-C1  KFG-10-120-D16  KFG-2-120-D1

KFG-2-120-D6  KFG-1-120-C2

 

KFR-5-120-C1  KFR-1-120-D25  KFW-5-120-D16

KFW-5-120-D17  KFWS-2-120-C1  KFWS-2-120-D16

 

KCW-5-350-G14S-11

 

KCH-5A-B   KCH-5A-BJ   KCH-5A-S

KCH-5A-SJ   KCH-5A-1   KCH-5A-2  KCH-5A-3

 

KFG-2-350-D30  KFG-2-350-D1  KFG-2-350-D31  KFG-2-120-C15  KFG-2-120-C16

 

KFG-2-120-D2  KFG-2-120-D31  KFG-2-120-C1   KFG-2-120-D16  KFG-2-120-D17

 

KFG-D28   KV-5C   KV-25B

 

KSP-2-120-E3  KSP-2-120-E4  KSP-6-350-E4  KSP-3-120-F2

 

KSN-2-120-E4  KSN-2-120-E5  KSN-2-120-F3

 

KSPL

 

KSPH-4-2K-E4  KSPH-9-10K-E4

 

KHCX-10-120-G13 KHCV  KHCS  KHCM  KHC  KHCR

 

KFU-5-120-C1  KFU-5-120-D17

 

KH

 

KFL-30-350-C1  KFL-5-120-C1  KFL-1-120-D25  KFS-5-120-J1  KFS-5-350-J1

 

KFN-015-120-D9  KFN-5-350-D20  KFG-2-120-D9  KFG-2-120-D19

KFG-2-120-D39  KFG-2-120-D39KFG-2-120-D39

 

KFR-015-120-D9  KFR-015-120-D19

 

KC

 

KM-30-120-H1-11  KM-120-120-H2-11

 

KMC

 

KFGT KFRP-5-120-C1  KFRP-5-350-C1  KFRP-5-120-D22  KFRP-5-350-D22

KFRS-02-120-C1  KFRS-02-120-D34  KFRS-02-120-D35  KFP-5-120-C1  KFP-5-350-C1

 

KFML

 

KMP KFEMK   FEL-5-120-C1  KFEL-5-120-D34

KEFL-5-120-D35  KFG-C20

 

 1. Bộ khuyếch đại hãng KYOWA

 

DPM-911B   DPM-912B  DPM-913B  DA-710A

CDV-700A    CDA-700A   MCD-8A   MCD-16A

 

CDV-456B  CDV-458B  CDV-464B

 

WGA-900A-0   WGA-900A-1   WGA-900A-2  WGA-900A-3

 

WGA-670B-0            WGA-670B-1        WGA-670B-7

 

WGA-650B-0   WGA-650B-0   WGA-650B-1   WGA-650B-1   WGA-710C-0

WGA-710C-0   WGA-710C-0   WGA-710C-0   WGA-710C-1   WGA-710C-1

WGA-710C-1   WGA-710C-1   WGA-710C-2   WGA-710C-2   WGA-710C-2

WGA-710C-2   WGA-710C-3   WGA-710C-3   WGA-710C-3   WGA-710C-3

WGA-710C-4   WGA-710C-4   WGA-710C-4   WGA-710C-5   WGA-710C-5

WGA-710C-5   WGA-710C-5   WGA-710C-6   WGA-710C-6   WGA-710C-6

WGA-710C-6   WGA-710C-12  WGA-710C-12  WGA-710C-12  WGA-710C-12

WGA-710C-14  WGA-710C-14  WGA-710C-14  WGA-710C-14

 

WGC-140A   WGA-101A-00   WGA-101A-01  WGA-101A-02

WGA-101A-10  WGA-101A-11  WGA-101A-12  WGA-100B-00

WGA-100B-01   WGA-100B-02   WGA-100B-10   WGA-100B-11

WGA-100B-12   WDC-200C   WDC-202C  WDC-210C

 

 1. Linh kiện bộ khuyếch đại hãng KYOWA

DB-120A   DB-350A   DB-120L  DB-120T M

DB-120T-8  DB-350T-8  DBB-120A

 

EDS-400A

 

R05-PB5M  DB-120C DB-120R

DB-120S3  DB-120S3-8  SJB-C

D/JBS-C

 

 1. Máy ghi số liệu hãng KYOWA

 

UCAM-60B-AC   UCAM-60B-DC  UCAM-65B-AC

UCAM-65B-AC-0  UCAM-65B-DC UCAM-65B-DC-0

 

UCAM-550A   UCAM-550A-0  UCAM-500B

 

NTB-100A-120   NTB-101A-120  NTB-100A-350

NTB-101A-350   NTB-110A-350  NTB-111A-350

NTB-201A       NTB-20A/21A

 

SME-30A/31AEDX-200A   EDX-100A   DBU-120A

 

 1. Thiết bị hiển thị khác hãng KYOWA

WGI-400A-00  WGI-400A-01  WGI-400A-02 WGI-400A-03

 

WDC-810C1 WDS-500A

SDB-410CS WDS-180A

CAB-120E  CAB-350E

WDS-10

 

 1. Hệ thống kiểm tra hãng KYOWA

HS1001NX4E8    HS1002NAX4E8  HS1003NAX4E8  HS1005NX4E8

 

RWP-61A-1  RWP-61A-2

 

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam – chuyên gia nhập khẩu linh kiện đáng tin cậy Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam là nhà phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi có sứ mệnh giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận với nhiều linh kiện công nghiệp điện tử giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, tăng cường hiệu suất lao động, thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng đi lên. Thông qua quá trình học hỏi, tiếp thu công nghệ đo lường tiên tiến trên thế giới, chúng tôi mong muốn quý khách hàng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác có thể tiết kiệm tối đa thời gian, công sức lựa chọn sản phẩm, phát triển công nghệ trong nước đi lên tầm cao mới.

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam có bộ phận chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị cảm biến tải (Load Cell), Cảm biến áp suất (Pressure transducers), Bộ hiển thị điều khiển (Control Indicators), Cảm biến vị trí (Displacement trandusers). Cảm biến tốc độ (Velocity transducers), Cảm biến gia tốc (Acceleration transducers). Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and Humidity sensors), Cảm biến đo momen xoắn (Torque sensor), Cảm biến lưu lượng (Flow sensor)… Của các hãng nổi tiếng trên thế giới như:

Pháp: Precia-Molen, Scaime, Master-K

Hàn quốc: Fine, Dacell, Senstech, SETech, CAS, Hitrol…

Mỹ: Futeck, Dytran, CTC, AMTI, Labworks…

Nhật Bản: A&D/AND, Chino, Sumitomo…

Canada: GENERAL MEASURE.GM

Đức: HBM, REO, PMA, MMF, FLINTEC, NORD, Philips…

Áo: E+E

Thụy Sỹ: Mettler Toledo, Kistler

Đan Mạch: B&K, H&B, Danfoss

Đài Loan: BDE, TPK

Trung quốc: Yaohua, Zemic, Keli

Anh: Hydronix, LCM System, Hansford Sensor, Sherborne sensor…

Ý: AEP, Paovne, N.B.C Elettonica…

Tây Ban Nha: UTILCELL, Sensocar

Nga: MIDA

New Zealand: PT

 

No comments yet.

Trả lời