Cảm biến tốc độ Ai-Tek 70085-1010-412 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến tốc độ Ai-Tek 70085-1010-412

Call for Price

Mô tả sản phẩm

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ:   Mr.Cường

Di động:   0854.890.831 (Zalo) – 0944.369.962

E-mail:   sales3@lotech.com.vn

 

Cảm biến tốc độ AI-TEK

Hệ thống tốc độ kế  AI-TEK (Cảm biến tốc độ và thiết bị hiển thị cấu thành)

Mã sản phẩm   70085-1010-081

Hệ thống tốc độ kế kỹ thuật số:   T77430-11   T77430-12  T77430-41   T77430-42 

T77430-71  T77430-72  TACHTROL 2 giá thành thấp T77220:  T77220-01   

T77220-02  T77220-11  T77220-12  T77220-41   T77220-42  T77220-71

T77220-72 TACHTROL

Hệ thống tốc độ kế 2 đầu ra:   T77310-01   T77310-02    T77310-11   T77310-12   

T77310-21   T77310-22   T77310-41   T77310-42   T77310-71  T77310-72

Cảm biến tốc độ   70085-1010-001  70085-1010-003  70085-1010-018

70085-1010-118  70085-1010-002  70085-1010-175  70085-1010-026  70085-1010-408

70085-1010-028  70085-1010-004  70085-1010-469  70085-1010-131

70085-1010-214   70085-1010-078   70085-1010-137   70085-8080-003   

70085-1010-220 70084-1713-111

Cảm biến tốc độ   70085-1010-421   70085-1010-425   70085-1010-424  

70085-1010-007   70085-1010-056   70085-1010-086    70085-1010-355

70085-1010-041   70085-1010-428   70085-1010-458  70085-1010-174   70085-8080-001

70085-1010-314   70085-8080-004  70085-1010-024   70085-1010-472   70085-1010-227 70085-1010-037

Cảm biến tốc độ   70085-1010-299   70085-1010-182  70085-1010-289

70085-1010-081 70085-1010-411 70085-1010-329   70085-1010-330  70085-1010-412

70085-1010-413  70085-1010-005  70085-1010-327   70085-1010-328   70085-1010-414

Cảm biến tốc độ   70085-1010-404  70085-1010-406   70085-1010-417  

70085-1010-420    70085-1010-403  70085-1010-405   70085-1010-415  70085-1010-416 70085-1010-420   70085-1010-422    70085-1010-425

Hộp điện AI-TEK

 

Hệ thống cảm biến vòng xoay 70082-1000

Hệ thống cảm biến vòng xoay 70084-1000

Hệ thống cảm biến vòng xoay 70084-1713

Hệ thống cảm biến vòng xoay 70085-1010

Hệ thống cảm biến vòng xoay 70087-3040

Series H1320-001

Series H1512-001

Series H1522-001

Series H1612-001

Series BH1512-001

Series N1512-009

Series N1612-003

Series BH1522-001

Series BH1612-001

Series BH1622-001

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77510

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77530

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77630

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77610

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77810

Dây cáp CN79860

Cảm biến tốc độ:      70085-8080-003    70085-1010-002    70085-1010-018

70085-1010-081    70085-1010-118   70085-1010-214    70085-1010-245

70085-1010-327    70085-1010-330    70085-1010-328    70085-1010-405

70085-1010-411    70085-1010-412    70085-1010-414    70085-1010-417

70085-1010-420    087-304-0036

Cảm biến tốc độ:     H1512-001    H1512-007    H1522-001   H1612-001   H1612-025

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77510-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77510-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77510-70

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77530-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77530-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77530-70

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77630-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77630-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77630-70

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77610-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77610-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77610-70

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77810-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77810-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77810-70  

Cáp kết nối CA79860-01-00 

Cáp kết nối CA79860-06-00

Cáp kết nối CA79860-18-00

Cáp kết nối CA79860-24-00

Đầu nối dây cáp  CA79860-2600

Đầu nối dây cáp CA79860-3900

 

 

CẢm biến tốc độ AI-TEK Instrukrnts LLC Mỹ

CẢm biến tốc độ Passive Speed Sensor:   70085-1010-001    70085-1010-421   70085-1010-003    70085-1010-425     70085-1010-018     70085-1010-424   

70085-1010-118  70085-1010-007     70085-1010-002    70085-1010-056   

70085-1010-175  70085-1010-086    70085-1010-026    70085-1010-355

CẢm biến tốc độ Passive Speed Sensor   70085-1010-408    70085-1010-041

70085-1010-028    70085-1010-428   70085-1010-004   70085-1010-458

70085-1010-469   70085-1010-174  70085-8080-003   70085-8080-001

70084-1713-111   70085-1010-314   70085-8080-004    70085-1010-024

CẢm biến tốc độ Passive Speed Sensor   70085-1010-472    70085-1010-227

70085-1010-037    70085-1010-299    70085-1010-182     70085-1010-289

 

Zero Velocity-Magnetic Hall Effect Sensor

Cảm biến AI-TEK Mỹ 

Hệ thống đồng hồ đo tốc độ quay dùng trong trấn động cơ khí AI-TEK

Mã sản phẩm 70085-1010-081

Cảm biến tốc độ   70082-1000    70084-1000    70084-1713

70085-1010     70087-3040

Series H1320-001

Series H1512-001

Series H1522-001

Series H1612-001

Series BH1512-001

Series N1512-009

Series N1612-003

Series BH1522-001

Series BH1612-001

Series BH1622-001

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77510

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77530

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77630

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77610

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77810

Cáp kết nối CN79860

Cảm biến tốc độ   70085-8080-001   70085-8080-003   70085-1010-002

70085-1010-018   70085-1010-081   70085-1010-118   70085-1010-214

70085-1010-245   70085-1010-327   70085-1010-330   70085-1010-328

Cảm biến tốc độ   70085-1010-405   70085-1010-411   70085-1010-412

70085-1010-414   70085-1010-417   70085-1010-420   087-304-0036

Series H1512-001

Series H1512-007

Series H1522-001

Series H1612-001

Series H1612-025

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77510-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77510-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77510-70

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77530-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77530-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77530-70

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77630-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77630-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77630-70

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77610-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77610-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77610-70

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77810-10

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77810-40

Đồng hồ đo tốc độ quay  T77810-70

Cáp kết nối  CA79860-01-00

Cáp kết nối  CA79860-06-00

Cáp kết nối  CA79860-18-00

Cáp kết nối  CA79860-24-00

Cáp kết nối  CA79860-2600

Cáp kết nối  CA79860-3900