Cảm biến áp suất Gefran | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến áp suất Gefran

16,000,000 

Mô tả sản phẩm

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854.890.831 – 0944.369.962

Zalo: 0854.890.831
E-mail: sales3@lotech.com.vn

 

Cảm biến áp suất 40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1

Cảm biến áp suất Gefran

Cảm biến áp suất   M31-6-M-B35D-1-4-D     M31-6-M-B35D-1-4-D    M32-6-M-B35D-1-4-E    M32-6-M-B35D-1-4-D    ME0-6-M-B05C-1-4-0    ME0-6-M-B05C-1-4-0 M31-6-M-B35D-1-4-D    M31-6-M-B01M-1-4-D    MN1-6-M-B35D-1-4-D    MA31-L-B07C    MN2-6-M-B35D-1-4-D    MN1-6-M-B35D-4-7-E

 

Cảm biến áp suất   400-DD-0-000    400-DD-1-000    400-DD-9-000   400-DR-0-000   400-DR-1-000   400-DR-1-A04   400-DR-1-A77   400-DR-1-A79   400-DR-9-000   400-RD-1-000   400-RD-9-000   400-RR-0-000   400-RR-1-000  

Cảm biến áp suất   400-RR-1-A08   400-RR-1-A77   400-RR-9-000   401-DDH-1   401-DDR-0   401-DDR-1   401-DDR-9   401-DRD-1   401-DRH-0   401-DRH-1   401-DRR-0   401-DRR-0-A47   401-DRR-1   401-DRR-9   401-RRH-0  

Cảm biến áp suất   401-RRH-1   401-RRH-9   401-RRR-0   401-RRR-1   401-RRR-9   40A-48-4-00-RD-0-0-0-000   40A-48-4-00-RD-0-0-1-000   40A-48-4-00-RD-0-2-0-000   40A-48-4-00-RR-0-0-0-000   40A-48-4-00-RR-0-0-0-B31  

Cảm biến áp suất   40A-48-4-00-RR-0-0-1-000   40A-48-4-00-RR-0-1-0-000   40A-48-4-00-RR-0-1-1-000   40A-48-4-00-RR-0-2-0-000   40A-48-4-00-RR-0-2-1-000   40A-96-3-00-RR-0-0-0   40A-96-3-00-RR-0-0-1   40A-96-3-00-RR-0-3-1

Cảm biến áp suất   40A-96-4-00-RR-0-0-0   40A-96-4-00-RR-0-0-0-B31   40A-96-4-00-RR-0-0-1   40A-96-4-00-RR-0-1-0   0A-96-4-00-RR-0-1-1   40A-96-4-00-RR-0-3-0   40A-96-4-00-RR-0-3-1   40A-96-4-00-RR-R-0-0   40A-96-4-00-RR-R-0-1  

Cảm biến áp suất   40A-96-4-00-RR-R-1-1   40A-96-4-00-RR-R-3-0   40A-96-4-00-RR-R-3-1  

Cảm biến áp suất   40B-48-4-01-RD-0-0-0   40B-48-4-01-RR-0-0-0   40B-48-4-01-RR-0-0-1   40B-48-4-01-RR-0-1-1   40B-48-4-01-RR-0-2-0   40B-48-4-01-RR-0-2-1

Cảm biến áp suất   40B-48-4-01-RR-R-0-1   40B-48-4-10-RD-0-0-1   40B-48-4-10-RD-0-1-1   40B-48-4-10-RD-0-2-0   40B-48-4-10-RD-0-2-1   40B-48-4-10-RD-R-0-0   40B-48-4-10-RR-0-0-0   40B-48-4-10-RR-0-0-1   40B-48-4-10-RR-0-0-1-A65

Cảm biến áp suất   40B-48-4-10-RR-0-1-0   40B-48-4-10-RR-0-1-1   40B-48-4-10-RR-0-2-0   40B-48-4-10-RR-0-2-1   40B-48-4-10-RR-R-0-0   40B-48-4-10-RR-R-0-1   40B-48-4-10-RR-R-0-1-B17   40B-48-4-15-RR-0-0-1   40B-48-4-15-RR-R-0-1

Cảm biến áp suất   40B-48-4-24-RR-R-0-1   40B-96-5-01-RR-00-0-0-0   40B-96-5-01-RR-00-0-0-1   40B-96-5-01-RR-00-0-2-1   40B-96-5-01-RR-00-1-0-0   40B-96-5-01-RR-00-1-0-1   40B-96-5-01-RR-00-2-0-0   40B-96-5-01-RR-00-2-0-1

Cảm biến áp suất   40B-96-5-01-RR-00-2-2-0   40B-96-5-01-RR-00-3-0-0   40B-96-5-01-RR-00-3-0-1   40B-96-5-01-RR-R0-0-0-0   40B-96-5-01-RR-R0-0-0-1   40B-96-5-01-RR-R0-3-0-0   40B-96-5-01-RR-R0-3-0-1   40B-96-5-01-RR-RR-0-0-0

Cảm biến áp suất   40B-96-5-01-RR-RR-0-0-1   40B-96-5-01-RR-RR-1-0-1   40B-96-5-05-RD-R0-0-0-0   40B-96-5-05-RR-00-1-0-1   40B-96-5-05-RR-00-2-2-1   40B-96-5-05-RR-00-3-0-1   40B-96-5-05-T0-00-3-0-1   40B-96-5-10-RD-R0-3-0-1

Cảm biến áp suất   40B-96-5-10-RD-R0-3-2-0   40B-96-5-10-RD-RR-1-2-0   40B-96-5-10-RR-00-0-0-0   40B-96-5-10-RR-00-0-0-1   40B-96-5-10-RR-00-0-2-0

Cảm biến áp suất   40B-96-5-10-RR-00-0-2-1   40B-96-5-10-RR-00-1-0-0   40B-96-5-10-RR-00-1-0-1   40B-96-5-10-RR-00-1-2-0   40B-96-5-10-RR-00-1-2-1

.

Cảm biến vị trí GEFRAN – Displacement sensor GEFRAN

.

Cảm biến vị trí    LTC-M-050-S     LTC-M-075-S     LTC-M-0100-S     LTC-M-0110-S     LTC-M-0130-S     LTC-M-0150-S     LTC-M-0175-S     LTC-M-0200-S     LTC-M-0225-S     LTC-M-0250-S     LTC-M-0275-S     LTC-M-0300-S     LTC-M-0325-S     LTC-M-0350-S     LTC-M-0375-S     LTC-M-0400-S

Cảm biến vị trí    LTC-M-0425-S     LTC-M-0450-S     LTC-M-0475-S     LTC-M-0500-S     LTC-M-0550-S     LTC-M-0600-S     LTC-M-0650-S    LTC-M-0700-S    LTC-M-0750-S    LTC-M-0800-S    LTC-M-0900-S

Cảm biến vị trí    LTC-M-50-S    LTC-M-75-S    LTC-M-100-S    LTC-M-110-S    LTC-M-130-S    LTC-M-150-S    LTC-M-175-S    LTC-M-200-S    LTC-M-225-S    LTC-M-250-S    LTC-M-275-S    LTC-M-300-S    LTC-M-325-S    LTC-M-350-S    LTC-M-375-S    LTC-M-400-S    LTC-M-425-S    LTC-M-450-S

Cảm biến vị trí    LTC-M-475-S    LTC-M-500-S    LTC-M-550-S    LTC-M-600-S    LTC-M-650-S    LTC-M-700-S    LTC-M-750-S    LTC-M-800-S    LTC-M-900-S

 

 

Cảm biến vị trí    LT-M-050-P    LT-M-075-P    LT-M-0100-P    LT-M-0110-P    LT-M-0130-P    LT-M-0150-P    LT-M-0175-P    LT-M-0200-P    LT-M-0225-P    LT-M-0250-P    LT-M-0275-P    LT-M-0300-P    LT-M-0325-P    LT-M-0350-P    LT-M-0375-P    LT-M-0400-P    LT-M-0425-P    LT-M-0450-P

Cảm biến vị trí    LT-M-0475-P    LT-M-0500-P    LT-M-0550-P    LT-M-0600-P    LT-M-0650-P    LT-M-0700-P    LT-M-0750-P    LT-M-0800-P    LT-M-0900-P

Cảm biến vị trí    LT-M-50-P    LT-M-75-P    LT-M-100-P    LT-M-110-P    LT-M-130-P    LT-M-150-P    LT-M-175-P    LT-M-200-P    LT-M-225-P    LT-M-250-P    LT-M-275-P    LT-M-300-P    LT-M-325-P    LT-M-350-P    LT-M-375-P    LT-M-400-P    LT-M-425-P    LT-M-450-P    LT-M-475-P

Cảm biến vị trí    LT-M-500-P    LT-M-550-P    LT-M-600-P    LT-M-650-P    LT-M-700-P    LT-M-750-P    LT-M-800-P    LT-M-900-P

Cảm biến vị trí    LT-M-0050-S    LT-M-0075-S    LT-M-0100-S    LT-M-0110-S    LT-M-0130-S    LT-M-0150-S    LT-M-0175-S    LT-M-0200-S    LT-M-0225-S    LT-M-0250-S    LT-M-0275-S    LT-M-0300-S    LT-M-0325-S    LT-M-0350-S    LT-M-0375-S    LT-M-0400-S    LT-M-0425-S    LT-M-0450-S

Cảm biến vị trí    LT-M-0475-S    LT-M-0500-S    LT-M-0550-S    LT-M-0600-S    LT-M-0650-S    LT-M-0700-S    LT-M-0750-S    LT-M-0800-S    LT-M-0900-S

Cảm biến vị trí    LT-M-50-S    LT-M-75-S    LT-M-100-S    LT-M-110-S    LT-M-130-S    LT-M-150-S    LT-M-175-S    LT-M-200-S    LT-M-225-S    LT-M-250-S    LT-M-275-S    LT-M-300-S    LT-M-325-S    LT-M-350-S    LT-M-375-S    LT-M-400-S    LT-M-425-S    LT-M-450-S    LT-M-475-S

Cảm biến vị trí    LT-M-500-S    LT-M-550-S    LT-M-600-S    LT-M-650-S    LT-M-700-S    LT-M-750-S    LT-M-800-S    LT-M-900-S

 

Cảm biến vị trí    PY1-C-025-S    PY1-C-050-S    PY1-C-075-S    PY1-C-0100-S    PY1-C-0150-S    PY1-F-025-S    PY1-F-050-S    PY1-F-075-S    PY1-F-0100-S    PY1-F-0150-S

Cảm biến vị trí    PY2-C-010-S    PY2-C-025-S    PY2-C-050-S    PY2-C-075-S    PY2-C-0100-S    PY2-F-010-S    PY2-F-025-S    PY2-F-050-S    PY2-F-075-S    PY2-F-0100-S

Cảm biến vị trí    PY3-C-025-S    PY3-C-050-S    PY-2-F-025-S01M-XL0202    PY-2-F-025-S01M-XL0202

 

Cảm biến vị trí    PK-M-100-L    PK-M-130-L    PK-M-150-L    PK-M-225-L    PK-M-300-L    PK-M-350-L    PK-M-400-L    PK-M-450-L    PK-M-500-L    PK-M-600-L    PK-M-650-L    PK-M-700-L

Cảm biến vị trí    PK-M-750-L    PK-M-800-L    PK-M-900-L    PK-M-1000-L    PK-M-1100-L    PK-M-1250-L    PK-M-1350-L    PK-M-1500-L    PK-M-1600-L    PK-M-1750-L    PK-M-2000-L

 

Cảm biến vị trí    PK-M-0100-L    PK-M-0130-L    PK-M-0150-L    PK-M-0200-L    PK-M-0225-L    PK-M-0300-L    PK-M-0350-L    PK-M-0400-L    PK-M-0450-L    PK-M-0500-L    PK-M-0600-L    PK-M-0650-L    PK-M-0700-L    PK-M-0750-L    PK-M-0800-L    PK-M-0900-L    PK-M-01000-L

Cảm biến vị trí    PK-M-01100-L    PK-M-01250-L    PK-M-01350-L    PK-M-01500-L    PK-M-01600-L    PK-M-01750-L    PK-M-02000-L