Cảm biến áp suất Gefran M31-6-M-B35D-1-4-D | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến áp suất Gefran M31-6-M-B35D-1-4-D

1,000,000 

Mô tả sản phẩm

Công ty Lotus Technologies Việt Nam

Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0944.369.962 – 0854.890.831 (zalo)
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn/

 

Cảm biến áp suất   M31-6-M-B35D-1-4-D     M31-6-M-B35D-1-4-D    M32-6-M-B35D-1-4-E    M32-6-M-B35D-1-4-D    ME0-6-M-B05C-1-4-0    ME0-6-M-B05C-1-4-0 M31-6-M-B35D-1-4-D    M31-6-M-B01M-1-4-D    MN1-6-M-B35D-1-4-D    MA31-L-B07C    MN2-6-M-B35D-1-4-D    MN1-6-M-B35D-4-7-E

 

Cảm biến áp suất   400-DD-0-000   400-DD-1-000   400-DD-9-000  400-DR-0-000  400-DR-1-000  400-DR-1-A04  400-DR-1-A77  400-DR-1-A79  400-DR-9-000  400-RD-1-000  400-RD-9-000  400-RR-0-000  400-RR-1-000 

Cảm biến áp suất   400-RR-1-A08  400-RR-1-A77  400-RR-9-000  401-DDH-1  401-DDR-0  401-DDR-1  401-DDR-9  401-DRD-1  401-DRH-0  401-DRH-1  401-DRR-0  401-DRR-0-A47  401-DRR-1  401-DRR-9  401-RRH-0 

Cảm biến áp suất   401-RRH-1  401-RRH-9  401-RRR-0  401-RRR-1  401-RRR-9  40A-48-4-00-RD-0-0-0-000  40A-48-4-00-RD-0-0-1-000  40A-48-4-00-RD-0-2-0-000  40A-48-4-00-RR-0-0-0-000  40A-48-4-00-RR-0-0-0-B31 

Cảm biến áp suất   40A-48-4-00-RR-0-0-1-000  40A-48-4-00-RR-0-1-0-000  40A-48-4-00-RR-0-1-1-000  40A-48-4-00-RR-0-2-0-000  40A-48-4-00-RR-0-2-1-000  40A-96-3-00-RR-0-0-0  40A-96-3-00-RR-0-0-1  40A-96-3-00-RR-0-3-1

Cảm biến áp suất   40A-96-4-00-RR-0-0-0  40A-96-4-00-RR-0-0-0-B31  40A-96-4-00-RR-0-0-1  40A-96-4-00-RR-0-1-0  0A-96-4-00-RR-0-1-1  40A-96-4-00-RR-0-3-0  40A-96-4-00-RR-0-3-1  40A-96-4-00-RR-R-0-0  40A-96-4-00-RR-R-0-1 

Cảm biến áp suất   40A-96-4-00-RR-R-1-1  40A-96-4-00-RR-R-3-0  40A-96-4-00-RR-R-3-1  40B-48-4-01-RD-0-0-0  40B-48-4-01-RR-0-0-0  40B-48-4-01-RR-0-0-1  40B-48-4-01-RR-0-1-1  40B-48-4-01-RR-0-2-0  40B-48-4-01-RR-0-2-1

Cảm biến áp suất   40B-48-4-01-RR-R-0-1  40B-48-4-10-RD-0-0-1  40B-48-4-10-RD-0-1-1  40B-48-4-10-RD-0-2-0  40B-48-4-10-RD-0-2-1  40B-48-4-10-RD-R-0-0  40B-48-4-10-RR-0-0-0  40B-48-4-10-RR-0-0-1  40B-48-4-10-RR-0-0-1-A65

Cảm biến áp suất   40B-48-4-10-RR-0-1-0  40B-48-4-10-RR-0-1-1  40B-48-4-10-RR-0-2-0  40B-48-4-10-RR-0-2-1  40B-48-4-10-RR-R-0-0  40B-48-4-10-RR-R-0-1  40B-48-4-10-RR-R-0-1-B17  40B-48-4-15-RR-0-0-1  40B-48-4-15-RR-R-0-1

Cảm biến áp suất   40B-48-4-24-RR-R-0-1  40B-96-5-01-RR-00-0-0-0  40B-96-5-01-RR-00-0-0-1  40B-96-5-01-RR-00-0-2-1  40B-96-5-01-RR-00-1-0-0  40B-96-5-01-RR-00-1-0-1  40B-96-5-01-RR-00-2-0-0  40B-96-5-01-RR-00-2-0-1

Cảm biến áp suất   40B-96-5-01-RR-00-2-2-0  40B-96-5-01-RR-00-3-0-0  40B-96-5-01-RR-00-3-0-1  40B-96-5-01-RR-R0-0-0-0  40B-96-5-01-RR-R0-0-0-1  40B-96-5-01-RR-R0-3-0-0  40B-96-5-01-RR-R0-3-0-1  40B-96-5-01-RR-RR-0-0-0

Cảm biến áp suất   40B-96-5-01-RR-RR-0-0-1  40B-96-5-01-RR-RR-1-0-1  40B-96-5-05-RD-R0-0-0-0  40B-96-5-05-RR-00-1-0-1  40B-96-5-05-RR-00-2-2-1  40B-96-5-05-RR-00-3-0-1  40B-96-5-05-T0-00-3-0-1  40B-96-5-10-RD-R0-3-0-1

Cảm biến áp suất   40B-96-5-10-RD-R0-3-2-0  40B-96-5-10-RD-RR-1-2-0  40B-96-5-10-RR-00-0-0-0  40B-96-5-10-RR-00-0-0-1  40B-96-5-10-RR-00-0-2-0

Cảm biến áp suất   40B-96-5-10-RR-00-0-2-1  40B-96-5-10-RR-00-1-0-0  40B-96-5-10-RR-00-1-0-1  40B-96-5-10-RR-00-1-2-0  40B-96-5-10-RR-00-1-2-1