Loadcell TA-200M 200kg | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell TA-200M 200kg

Loadcell TA-200M 200kg

TA

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ:  Mr.Cường
Di động:  0854.890.831 – 0944.369.962
E-mail:  sales3@lotech.com.vn

Series Cảm biến lực TA

Giới thiệu

  • Chất liệu thép không gỉ
  • Độ chính xác cao
  • Tính ổn định cao
  • Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng
  • Ứng dụng: cân sàn, cân băng chuyền và cân nguyên liệu

Cảm biến lực Loadcell   TA-50M 50kg    TA-100M 100kg   TA-150M150kg   TA-200M 200kg   TA-250M 250kg    TA-300M 300kg    TA-500M 500kg    TA-600M 600kg    TA-750M750kg    TA-1000M 1000kg

 

Cảm biến lực Loadcell Transcell Technology inc Mỹ

 

Cảm biến lực Loadcell   SBSB-500kgSS ESH, SBSB-1000kgSS ESH, SBSB-1.5tSST2 ESH 1500kg, SBSB-2tSS ESH 2000kg, SBSB-2.5tSS ESH 2500kg

Cảm biến lực Loadcell   SBSB-FB-500kg SBSB-FB-1T SBSB-FB-2T SBSB-FB-2.5T SBSB-FB-5T

Cảm biến lực Loadcell   SBSB-500kg SBSB-1000kg SBSB-2000kg SBSB-2500kg SBSB-5000kg

Cảm biến lực Loadcell   SBS-250lb  SBS-250kg  SBS-500kg  SBS-1000kg  SBS-1.5t 1500kg   SBS-2000kg   SBS-2500kg   SBS-5000kg   SBS-7500kg   SBS-10000kg

Cảm biến lực Loadcell   SBSK-25kg SBSK-50kg

Cảm biến lực Loadcell   SB-5t, SB-10t, SB-15t, SB-20t

Cảm biến lực Loadcell   SBSA-1500kg

Cảm biến lực Loadcell   SBST-200kg SBST-500kg SBST-1000kg SBST-2000kg

Cảm biến lực Loadcell   SBT-0.5t, SBT-1t,  SBT-2t,  SBT-3t

Cảm biến lực Loadcell   SBTL-0.5t, SBTL-1t,  SBTL-2t

Cảm biến lực Loadcell   TSB-150lb ,  TSB-250lb

Cảm biến lực Loadcell   KSB-50lb KSB-60lb KSB-100lb KSB-150lb

Cảm biến lực Loadcell   K700-20kg K700-50kg K700-100kg

Cảm biến lực Loadcell   BA-50M 50kg BA-100M 100kg BA-150M 150kg BA-200M 200kg BA-300M 300kg BA-500M 500kg BA-750M 750kg BA-1000M 1000kg

Cảm biến lực Cảm biến lực Loadcell   BH-30T

Cảm biến lực Loadcell   BAB-5MT 5kg   BAB-7.5MT 7.5kg   BAB-10MT 10kg   BAB-15MT 15kg   BAB-20MT 20kg   BAB-30MT 30kg  BAB-50MT 50kg  BAB-75MT 75kg  BAB-100MT 100kg    BAB-200MT 200kg

Cảm biến lực Loadcell   BAC-5kg BAC-7.5kg BAC-10kg BAC-20kg BAC-30kg BAC-50kg BAC-100kg

Cảm biến lực Loadcell   BS:    BS-750kg BS-1000kg BS-1500kg BS-2000kg

Cảm biến lực Loadcell   BSSD-5T BSSD-15T BSSD-20T

Cảm biến lực Loadcell   BSA-50lb BSA-100lb BSA-250lb BSA-25kg BSA-50kg

Cảm biến lực Loadcell   BSE-500kg BSE-1000kg BSE-1500kg BSE-2000kg

Cảm biến lực Loadcell   BSS-100kg  BSS-200kg  BSS-250kg  BSS-500kg  BSS-750kg  BSS-1T  BSS-1.5T BSS-2T   BSS-2.5T    BSS-2.5t 2500kg   BSS-5T   BSS-5t 5000kg    BSS-10T

Cảm biến lực Loadcell   BSS-ESH:   200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1000kg, 1500kg, BSS-1.5tSS ESH 1500kg    2000kg, 2500kg, 5000kg

Cảm biến lực Loadcell    BSS-ESH-200kg     BSS-ESH-250kg     BSS-ESH-500kg     BSS-ESH-750kg   BSS-ESH-1000kg

Cảm biến lực Loadcell   FAA-0.5KG

Cảm biến lực Loadcell   FATS-5kg    FATS-7.55kg    FATS-10kg    FATS-15kg    FATS-20kg    FATS-25kg    FATS-30kg    FATS-35kg    FATS-40kg    FATS-45kg    FATS-60kg    FATS-100kg

Cảm biến lực Loadcell   FABL-2kg, FABL-3kg, FABL-5kg, FABL-7kg

Cảm biến lực Loadcell   FASD-100KG

Cảm biến lực Loadcell FACB-5kg, FACB-10kg, FACB-15kg, FACB-20kg, FACB-10lb,  FACB-20lb, FACB-30lb,  FACB-40lb

Cảm biến lực Loadcell FAD-5kg,  FAD-6kg,  FAD-7.5kg,  FAD-10kg,  FAD-15kg,  FAD-20kg,  FAD-30kg,  FAD-45kg,  FAD-60kg,  FAD-100kg

Cảm biến lực Loadcell FADW-5kg,  FADW-7kg,  FADW-10kg,  FADW-15kg,  FADW-20kg,  FADW-30kg,  FADW-45kg,  FADW-60kg,   FADW-100kg

Cảm biến lực Loadcell  FADWR-5kg,  FADWR-7kg,  FADWR-10kg,  FADWR-15kg,  FADWR-20kg,  FADWR-30kg,   FADWR-45kg,   FADWR-60kg,    FADWR-100kg

Cảm biến lực Loadcell  BAG-75kg

FAGS-250lb

Cảm biến lực Loadcell  FAKA-70kg

Cảm biến lực Loadcell  FAJ-2kg,  FAJ-3kg,  FAJ-5kg,  FAJ-6kg,  FAJ-7kg,  FAJ-10kg,  FAJ-15kg,  FAJ-20kg

Cảm biến lực Loadcell  HT400-4kg

Cảm biến lực Loadcell     FAK-3kg,   FAK-6kg,   FAK-10kg,   FAK-12kg,   FAK-15kg,  FAK-20kg,  FAK-25kg,  FAK-30kg,  FAK-35kg,  FAK-40kg,  FAK-45kg,  FAK-60kg,  FAK-120kg,  FAK-150kg,  FAK-200kg

Cảm biến lực Loadcell FAKS-1kg,   FAKS-2kg,   FAKS-3kg

30kg,  FAT-45kg,  FAT-60kg,  FAT-100kg

Cảm biến lực Loadcell   FAU-4kg

Cảm biến lực Loadcell   FAS-100kg,   FAS-150kg,   FAS-200kg,   FAS-250kg,   FAS-300kg

Cảm biến lực Loadcell    FASB-60kg,   FASB-100kg,   FASB-150kg,   FASB-200kg,   FASB-250kg,   FASB-300kg,   FASB-350kg

Cảm biến lực Loadcell   DBA-7000lb      DBST-3T   DBST-30T

Cảm biến lực Loadcell   DBS-1klb,  DBS-1.5klb,  DBS-2klb,  DBS-2.5klb,  DBS-3klb,  DBS-5klb,  DBS-10klb,  DBS-15klb,  DBS-20klb,  DBS-25klb,  DBS-30klb,  DBS-50klb,  DBS-75klb

Cảm biến lực Loadcell   DBSQ-10t,   DBSQ-20t,   DBSQ-30t,   DBSQ-40t,   DBSQ-50t

Cảm biến lực Loadcell   DBSQD-20t,   DBSQD-25t,   DBSQD-30t,   DBSQD-50t

Cảm biến lực Loadcell   DTS-10t,   DTS-20t,  DTS-30k,  DTS-40k,  DTS-50k,  DTS-60k

Cảm biến lực Loadcell   DBSL-1t,  DBSL-2t,  DBSL-3t,  DBSL-5t,  DBSL-10t,  DBSL-20t,  DBSL-30t,  DBSL-60t ,  DBSL-100t

Cảm biến lực Loadcell   BSH-5kgSS,  BSH-10kgSS,  BSH-20kgSS,   BSH-50kgSS,   BSH-100kgSS,    BSH-150kgSS,   BSH-200kgSS,   BSH-250kgSS,   BSH-300kgSS

No comments yet.

Trả lời