Loadcell BSS-500kg | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell BSS-500kg

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0944.369.962 – 0854.890.831

Zalo: 0854.890.831
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Transcell Technology inc BSS-500kg

Thông số cơ bản:

_Tải trọng: 500kg

_ Quá tải an toàn đạt 750kg

Series Loadcell Cảm biến tải BSS:

Giới thiệu:

  • Tiêu chuẩn NTEP, CMC, PA
  • Chất liệu: hợp kim thép
  • Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng, ổn định cao
  • Ứng dụng: Thiết bị thử nghiệm vật lý, cân phối liệu, trạm trộn, cân băng chuyền và cân đóng gói, …

Cảm biến tải Loadcell   BSS-100kg  BSS-200kg  BSS-250kg  BSS-500kg  BSS-750kg  BSS-1T  BSS-1.5T BSS-2T   BSS-2.5T    BSS-2.5t 2500kg   BSS-5T   BSS-5t 5000kg    BSS-10T

Cảm biến tải Loadcell Transcell Technology inc Mỹ

Cảm biến tải Loadcell   SBSB-500kgSS ESH, SBSB-1000kgSS ESH, SBSB-1.5tSST2 ESH 1500kg, SBSB-2tSS ESH 2000kg, SBSB-2.5tSS ESH 2500kg

Cảm biến tải Loadcell   SBSK-25kg SBSK-50kg

Cảm biến tải Loadcell   SBS-250lb  SBS-250kg  SBS-500kg  SBS-1000kg  SBS-1.5t 1500kg   SBS-2000kg   SBS-2500kg   SBS-5000kg   SBS-7500kg   SBS-10000kg

Cảm biến tải Loadcell   SB-5t, SB-10t, SB-15t, SB-20t

Cảm biến tải Loadcell   SBSA-1500kg

Cảm biến tải Loadcell   SBST-200kg SBST-500kg SBST-1000kg SBST-2000kg

Cảm biến tải Loadcell   SBT-0.5t, SBT-1t,  SBT-2t,  SBT-3t

Cảm biến tải Loadcell   SBTL-0.5t, SBTL-1t,  SBTL-2t

Cảm biến tải Loadcell   TSB-150lb ,  TSB-250lb

Cảm biến tải Loadcell   TA-50kg TA-100kg TA-150kg TA-200M 200kg TA-250kg TA-300kg TA-500kg TA-600kg TA-750kg TA-1000kg

Cảm biến tải Loadcell   KSB-50lb KSB-60lb KSB-100lb KSB-150lb

Cảm biến tải Loadcell   K700-20kg K700-50kg K700-100kg

Cảm biến tải Loadcell   SBSB-FB-500kg SBSB-FB-1T SBSB-FB-2T SBSB-FB-2.5T SBSB-FB-5T

Cảm biến tải Loadcell   SBSB-500kg SBSB-1000kg SBSB-2000kg SBSB-2500kg SBSB-5000kg

Cảm biến tải Loadcell   BA-50M 50kg BA-100M 100kg BA-150M 150kg BA-200M 200kg BA-300M 300kg BA-500M 500kg BA-750M 750kg BA-1000M 1000kg

Cảm biến tải Cảm biến tải Loadcell   BH-30T

Cảm biến tải Loadcell   BAB-5MT 5kg   BAB-7.5MT 7.5kg   BAB-10MT 10kg   BAB-15MT 15kg   BAB-20MT 20kg   BAB-30MT 30kg  BAB-50MT 50kg  BAB-75MT 75kg  BAB-100MT 100kg    BAB-200MT 200kg

Cảm biến tải Loadcell   BAC-5kg BAC-7.5kg BAC-10kg BAC-20kg BAC-30kg BAC-50kg BAC-100kg

Cảm biến tải Loadcell   BS:   BS-750kg BS-1000kg BS-1500kg BS-2000kg

Cảm biến tải Loadcell   BSSD-5T BSSD-15T BSSD-20T

Cảm biến tải Loadcell   BSA-50lb BSA-100lb BSA-250lb BSA-25kg BSA-50kg

Cảm biến tải Loadcell   BSE-500kg BSE-1000kg BSE-1500kg BSE-2000kg

Cảm biến tải Loadcell   BSS-ESH:  200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1000kg, 1500kg, BSS-1.5tSS ESH 1500kg    2000kg, 2500kg, 5000kg

Cảm biến tải Loadcell    BSS-ESH-200kg     BSS-ESH-250kg     BSS-ESH-500kg     BSS-ESH-750kg   BSS-ESH-1000kg

Cảm biến tải Loadcell   FAA-0.5KG

Cảm biến tải Loadcell   FABL-2kg, FABL-3kg, FABL-5kg, FABL-7kg

Cảm biến tải Loadcell   FASD-100KG

Cảm biến tải Loadcell FACB-5kg, FACB-10kg, FACB-15kg, FACB-20kg, FACB-10lb,  FACB-20lb, FACB-30lb,  FACB-40lb

Cảm biến tải Loadcell FAD-5kg,  FAD-6kg,  FAD-7.5kg,  FAD-10kg,  FAD-15kg,  FAD-20kg,  FAD-30kg,  FAD-45kg,  FAD-60kg,  FAD-100kg

Cảm biến tải Loadcell FADW-5kg,  FADW-7kg,  FADW-10kg,  FADW-15kg,  FADW-20kg,  FADW-30kg,  FADW-45kg,  FADW-60kg,   FADW-100kg

Cảm biến tải Loadcell  FADWR-5kg,  FADWR-7kg,  FADWR-10kg,  FADWR-15kg,  FADWR-20kg,  FADWR-30kg,   FADWR-45kg,   FADWR-60kg,    FADWR-100kg

Cảm biến tải Loadcell  BAG-75kg

FAGS-250lb

Cảm biến tải Loadcell  FAKA-70kg

Cảm biến tải Loadcell  FAJ-2kg,  FAJ-3kg,  FAJ-5kg,  FAJ-6kg,  FAJ-7kg,  FAJ-10kg,  FAJ-15kg,  FAJ-20kg

Cảm biến tải Loadcell  HT400-4kg

Cảm biến tải Loadcell     FAK-3kg,   FAK-6kg,   FAK-10kg,   FAK-12kg,   FAK-15kg,  FAK-20kg,  FAK-25kg,  FAK-30kg,  FAK-35kg,  FAK-40kg,  FAK-45kg,  FAK-60kg,  FAK-120kg,  FAK-150kg,  FAK-200kg

Cảm biến tải Loadcell   FATS-5kg    FATS-7.55kg    FATS-10kg    FATS-15kg    FATS-20kg    FATS-25kg    FATS-30kg    FATS-35kg    FATS-40kg    FATS-45kg    FATS-60kg    FATS-100kg

Cảm biến tải Loadcell FAKS-1kg,   FAKS-2kg,   FAKS-3kg

Cảm biến tải Loadcell FAN-5kg,   FAN-7.5kg,   FAN-10kg,   FAN-15kg,   FAN-20kg,   FAN-30kg

Cảm biến tải Loadcell   FANC-5kg,   FANC-10kg,  FANC-12kg,  FANC-20kg

Cảm biến tải Loadcell   FAP-50kg

Cảm biến tải Loadcell    FAS-5kg,   FAS-7kg,    FAS-10kg,    FAS-15kg,  FAS-20kg,  FAS-30kg,   FAS-50kg,  FAS-60kg,  FAS-75kg,  FAS-100kg

Cảm biến tải Loadcell   FASB-5kg,   FASB-7kg,   FASB-10kg,   FASB-15kg,  FASB-20kg,   FASB-25kg,  FASB-30kg,  FASB-45kg,  FASB-50kg,  FASB-60kg,  FASB-75kg,  FASB-100kg

Cảm biến tải Loadcell   FAT-7.5kg,  FAT-10kg,  FAT-15kg,  FAT-20kg,  FAT-30kg,  FAT-45kg,  FAT-60kg,  FAT-100kg

Cảm biến tải Loadcell   FAU-4kg

Cảm biến tải Loadcell   FAV-60kg,  FAV-100kg,  FAV-150kg,  FAV-250kg,  FAV-300kg,  FAV-500kg

Cảm biến tải Loadcell   FAW-500g,  FAW-1kg,  FAW-1.2kg,  FAW-2kg,  FAW-2.5kg,  FAW-3kg,  FAW-5kg

Cảm biến tải Loadcell   FAY-150kg,  FAY-200kg,  FAY-250kg,  FAY-300kg,  FAY-500kg,  FAY-635kg,  FAY-1000kg

Cảm biến tải Loadcell   FSSB-50kg,   FSSB-60kg,   FSSB-100kg,   FSSB-150kg,  FSSB-200kg,   FSSB-250kg,   FSSB-300kg,   FSSB-350kg

Cảm biến tải Loadcell   FSSV-150kg,   FSSV-250kg,   FSSV-300kg,   FSSV-500kg,   FSSV-750kg,   FSSV-1000kg

Cảm biến tải Loadcell   FAS-100kg,   FAS-150kg,   FAS-200kg,   FAS-250kg,   FAS-300kg

Cảm biến tải Loadcell    FASB-60kg,   FASB-100kg,   FASB-150kg,   FASB-200kg,   FASB-250kg,   FASB-300kg,   FASB-350kg

Cảm biến tải Loadcell   DBA-7000lb    DBST-3T   DBST-30T

Cảm biến tải Loadcell   DBS-1klb,  DBS-1.5klb,  DBS-2klb,  DBS-2.5klb,  DBS-3klb,  DBS-5klb,  DBS-10klb,  DBS-15klb,  DBS-20klb,  DBS-25klb,  DBS-30klb,  DBS-50klb,  DBS-75klb

Cảm biến tải Loadcell   DBSQ-10t,   DBSQ-20t,   DBSQ-30t,   DBSQ-40t,   DBSQ-50t

Cảm biến tải Loadcell   DBSQD-20t,   DBSQD-25t,   DBSQD-30t,   DBSQD-50t

Cảm biến tải Loadcell   DTS-10t,   DTS-20t,  DTS-30k,  DTS-40k,  DTS-50k,  DTS-60k

Cảm biến tải Loadcell   DBSL-1t,  DBSL-2t,  DBSL-3t,  DBSL-5t,  DBSL-10t,  DBSL-20t,  DBSL-30t,  DBSL-60t ,  DBSL-100t

Cảm biến tải Loadcell   BSH-5kgSS,  BSH-10kgSS,  BSH-20kgSS,   BSH-50kgSS,   BSH-100kgSS,    BSH-150kgSS,   BSH-200kgSS,   BSH-250kgSS,   BSH-300kgSS

Cảm biến tải Loadcell   CR-5kg,   CR-20kg,   CR-50kg,  CR-100kg,  CR-200kg,  CR-500kg,  CR-1t,  CR-2t,   CR-3t

Cảm biến tải Loadcell   CT-30k,  CT-50k

Cảm biến tải Loadcell   CD-5t,  CD-10t,   CD-20t,   CD-30t,   CD-40t,   CD-50t

Cảm biến tải Loadcell   CA-1000kg

No comments yet.

Trả lời