Cảm biến tải SB14-10KB-BH | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến tải SB14-10KB-BH

Cảm biến tải SB14-10KB-BH

Loadcell SB8-10KB-BH

SB14-10KB-BH(1) p

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Điện thoại:   024 3232 3272

Di động:   01254890831 – 0944369962

Fax:  02432323271

E-mail:   sales3@lotech.com.vn

Liên hệ:   Mr.Cường

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ:   Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website:    http://lotech.com.vn/

 

 

 

Cảm biến tải Loadcell:   SB14-500LB-GP  SB14-1000LB-GP    SB14-2500LB-GP    SB14-5000LB-GP    SB14-10000LB-GP    SB14-500LB-C3    SB14-1000LB-C3

SB14-2500LB-C3    SB14-500LB-C3 MI6    SB14-1000LB-C3 MI6

SB14-2500LB-C3 MI6    SB14-227KG-GP

Cảm biến tải Loadcell: SB14-454KG-GP   SB14-1134KG-GP   SB14-2268KG-GP   SB14-4536KG-GP   SB14-227KG-C3   SB14-454KG-C3  SB14-1134KG-C3   SB14-227KG-C3 MI6   SB14-454KG-C3 MI6   SB14-1134KG-C3 MI6

 

.

Cảm biến tải Loadcell FLINTEC Đức

.

Cảm biến tải Loadcell:  SB8-10KG-C1   SB8-20KG-C1   SB8-50KG-C1

SB8-100KG-C1   SB8-200KG-C1   SB8-500KG-C1   SB8-10KG-C3

SB8-20KG-C3   SB8-50KG-C3   SB8-100KG-C3   SB8-200KG-C3

SB8-500KG-C3   SB8-10KG-GP   SB8-20KG-GP   SB8-50KG-GP

SB8-100KG-GP   SB8-200KG-GP   SB8-500KG-GP  

 

 

Cảm biến tải Loadcell:   RC3-7.5T-C3   RC3-15T-C3   RC3-22.5T-C3  RC3-30T-C3   RC3-40T-C3   RC3-50T-C3  

 

Cảm biến tải Loadcell:   PC1-6KG-C3   PC1-10KG-C3   PC1-15KG-C3   PC1-30KG-C3   PC1-50KG-C3   PC1-75KG-C3   PC1-100KG-C3     PC1-200KG-C3   PC1-6KG-GP   PC1-10KG-GP   PC1-15KG-GP     PC1-30KG-GP   PC1-50KG-GP   PC1-75KG-GP   PC1-100KG-GP   PC1-200KG-GP   PC1-6KG-C3 MI6   PC1-10KG-C3 MI6   PC1-15KG-C3 MI6     PC1-30KG-C3 MI6   PC1-50KG-C3 MI6   PC1-75KG-C3 MI6  

PC1-100KG-C3 MI6   PC1-200KG-C3 MI6   PC1-6KG-C4   PC1-10KG-C4

PC1-15KG-C4   PC1-30KG-C4   PC1-50KG-C4   PC1-75KG-C4   PC1-100KG-C4   PC1-200KG-C4  

Cảm biến tải Loadcell:   PC2-20KG-C3   PC2-150KG-C3   PC2-20KG-GP   PC2-150KG-GP   PC2H-2000 kg-C3   PC2H-2000 kg-GP

Cảm biến tải Loadcell:   PC6-10kg-C3    PC6-11kg-C3    PC6-20kg-C3    PC6-22kg-C3   PC6-50kg-C3    PC6-100kg-C3    PC6-200kg-C3    PC6-10kg-C3 MI6   PC6-11kg-C3 MI6   PC6-20kg-C3 MI6   PC6-22kg-C3 MI6  

Cảm biến tải Loadcell:   PC6-50kg-C3 MI6   PC6-100kg-C3 MI6   PC6-200kg-C3 MI6  PC6-10kg-GP   PC6-11kg-GP    PC6-20kg-GP    PC6-22kg-GP   PC6-50kg-GP    PC6-100kg-GP    PC6-200kg-GP   

Cảm biến tải Loadcell:   PC6-10kg-C4   PC6-11kg-C4    PC6-20kg-C4    PC6-22kg-C4    PC6-50kg-C4   PC6-100kg-C4    PC6-200kg-C4   PC6-100kg-C3 MI12   PC6-200kg-C3 MI12

Cảm biến tải Loadcell:   PC12-20 kg-C3   PC12-20 kg-GP   PC12-20 kg-C4   PC12-20 kg-C3 MI16

Cảm biến tải Loadcell:   PCB-50KG-C3   PCB-100KG-C3   PCB-250KG-C3   PCB-500KG-C3   PCB-1000KG-C3   PCB-50KG-GP   PCB-100KG-GP   PCB-250KG-GP   PCB-500KG-GP   PCB-1000KG-GP   PCB-50KG-C3 MI6  

Cảm biến tải Loadcell:   PCB-100KG-C3 MI6   PCB-250KG-C3 MI6   PCB-500KG-C3 MI6   PCB-1000KG-C3 MI6    PCB-50KG-C5   PCB-100KG-C5   PCB-250KG-C5  PCB-50KG-C5 MI7.5  PCB-100KG-C5 MI7.5  PCB-250KG-C5 MI7.5  

Cảm biến tải Loadcell:   PC22-5KG-GP   PC22-10KG-GP

PC22-20KG-GP   PC22-30KG-GP   PC22-40KG-GP   PC22-5KG-C3

PC22-10KG-C3   PC22-20KG-C3   PC22-30KG-C3   PC22-40KG-C3

Cảm biến tải Loadcell:   PC42-5KG-C3   PC42-10KG-C3   PC42-20KG-C3   PC42-30KG-C3   PC42-50KG-C3   PC42-100KG-C3   PC42-5KG-GP   PC42-10KG-GP   PC42-20KG-GP   PC42-30KG-GP   PC42-50KG-GP   PC42-100KG-GP

Cảm biến tải Loadcell:   PC60-30KG-GP   PC60-50KG-GP   PC60-100KG-GP   PC60-200KG-GP   PC60-300KG-GP   PC60-500KG-GP   PC60-750KG-GP   PC60-30KG-C3   PC60-50KG-C3   PC60-100KG-C3   PC60-200KG-C3   PC60-300KG-C3  PC60-500KG-C3   PC60-750KG-C3  

Cảm biến tải Loadcell:   PC46-50KG-C3   PC46-100KG-C3  PC46-150KG-C3   PC46-200KG-C3   PC46-250KG-C3   PC46-50KG-C1   PC46-100KG-C1   PC46-150KG-C1   PC46-200KG-C1   PC46-250KG-C1

 

Cảm biến tải Loadcell:   CPB-3KG-C3   CPB-6KG-C3   CPB-15KG-C3

CPB-30KG-C3   CPB-60KG-C3   CPB-3KG-GP   CPB-6KG-GP   CPB-15KG-GP

CPB-30KG-GP   CPB-60KG-GP 

Cảm biến tải Loadcell:   PB-3.75KG-C3    PB-7.5KG-C3    PB-15KG-C3

PB-37.5KG-C3    PB-75KG-C3    PB-150KG-C3    PB-375KG-C3

PB-6KG-C3    PB-15KG-C3    PB-30KG-C3    PB-60KG-C3    PB-150KG-C3

Cảm biến tải Loadcell:   PB-300KG-C3    PB-600KG-C3    PB-3.75KG-GP    PB-7.5KG-GPPB-15KG-GP    PB-37.5KG-GP    PB-75KG-GP    PB-150KG-GP   

Cảm biến tải Loadcell:   PB-375KG-GP    PB-6KG-GP    PB-15KG-GP    PB-30KG-GP    PB-60KG-GP

PB-150KG-GP    PB-300KG-GP    PB-600KG-GP    PB-375KG-C3 MI6

PB-600KG-C3 MI6    PB-375KG-C4    PB-600KG-C4

Cảm biến tải Loadcell:   PBW-12.5LB-C3    PBW-18.75LB-C3

PBW-25LB-C3    PBW-37.5LB-C3    PBW-50LB-C3    PBW-100LB-C3

PBW-200LB-C3    PBW-300LB-C3    PBW-12.5LB-GP    PBW-18.75LB-GP    Cảm biến tải Loadcell:   PBW-25LB-GP    PBW-37.5LB-GP    PBW-50LB-GP    PBW-100LB-GP  PBW-200LB-GP    PBW-300LB-GP    PBW-5.7KG-GP    PBW-8.5KG-GP  PBW-11.3KG-GP    PBW-17KG-GP    PBW-22.7KG-GP   

Cảm biến tải Loadcell:   PBW-45.4KG-GP  PBW-91KG-GP    PBW-136KG-GP    PBW-5.7KG-C3    PBW-8.5KG-C3  PBW-11.3KG-C3    PBW-17KG-C3    PBW-22.7KG-C3    PBW-45.4KG-C3  PBW-91KG-C3    PBW-136KG-C3

Cảm biến tải Loadcell:   ZLB-20KG-C3    ZLB-50KG-C3    ZLB-100KG-C3

ZLB-200KG-C3    ZLB-20KG-C1    ZLB-50KG-C1    ZLB-100KG-C1

ZLB-200KG-C1    ZLB-20KG-GP    ZLB-50KG-GP    ZLB-100KG-GP

ZLB-200KG-GP

 

Cảm biến tải Loadcell:    SLB-200LB-C3    SLB-500LB-C3   SLB-1000LB-C3    SLB-2500LB-C3    SLB-5000LB-C3    SLB-200LB-GP    SLB-500LB-GP

SLB-1000LB-GP    SLB-2500LB-GP    SLB-5000LB-GP   

Cảm biến tải Loadcell:    SLB-91KG-C3    SLB-227KG-C3    SLB-454KG-C3

SLB-1134KG-C3    SLB-2268KG-C3   

Cảm biến tải Loadcell:   SB4-5KN-C3   SB4-10KN-C3   SB4-20KN-C3

SB4-50KN-C3   SB4-100KN-C3   SB4-5KN-C4   SB4-10KN-C4   SB4-20KN-C4

SB4-50KN-C4

Cảm biến tải Loadcell:   SB4-5KN-C4 MI 7.5   SB4-10KN-C4 MI 7.5

SB4-20KN-C4 MI 7.5   SB4-50KN-C4 MI 7.5   SB4-510KG-C4   SB4-1020KG-C4

SB4-2039KG-C4   SB4-5099KG-C4   SB4-10197KG-C4   SB4-510KG-C4 MI 7.5

Cảm biến tải Loadcell:   SB4-1020KG-C4 MI 7.5   SB4-2039KG-C4 MI 7.5   SB4-5099KG-C4 MI 7.5 

Cảm biến lực  SB4-5KN-GP   SB4-10KN-GP   SB4-20KN-GP   SB4-50KN-GP  SB4-100KN-GP   SB4-5KN-C1   SB4-10KN-C1   SB4-20KN-C1

Cảm biến lực SB4-50KN-C1   SB4-100KN-C1   SB4-5KN-C3 MI 7.5   SB4-10KN-C3 MI 7.5  SB4-20KN-C3 MI 7.5   SB4-50KN-C3 MI 7.5   SB4-100KN-C3 MI 7.5

Cảm biến lực SB4-510KG-C3   SB4-1020KG-C3   SB4-2039KG-C3   SB4-5099KG-C3  SB4-10197KG-C3   SB4-510KG-C3 MI7.5  

SB4-1020KG-C3 MI7.5  SB4-2039KG-C3 MI7.5   SB4-5099KG-C3 MI7.5   

Cảm biến lực   SB4-10197KG-C3 MI7.5  SB4-510KG-C1   SB4-1020KG-C1   SB4-2039KG-C1   SB4-5099KG-C1  SB4-10197KG-C1   SB4-510KG-GP   SB4-1020KG-GP   SB4-2039KG-GP

Cảm biến lực  SB4-5099KG-GP   SB4-10197KG-GP   SB4-5KN-C3   SB4-10KN-C3  SB4-20KN-C3   SB4-50KN-C3   SB4-5KN-GP   SB4-10KN-GP

SB4-20KN-GP   SB4-50KN-GP   SB4-100KN-GP   SB4-5KN-C1

Cảm biến lực SB4-10KN-C1   SB4-20KN-C1   SB4-50KN-C1   SB4-510KG-C3

SB4-1020KG-C3   SB4-2039KG-C3   SB4-5099KG-C3   SB4-510KG-C1

SB4-1020KG-C1   SB4-2039KG-C1   SB4-5099KG-C1   SB4-510KG-GP

SB4-1020KG-GP   SB4-2039KG-GP   SB4-5099KG-GP   SB4-10197KG-GP

Cảm biến tải Loadcell: SB6-0.2KN-GP  SB6-0.5KN-GP  SB6-1KN-GP  SB6-2KN-GP

SB6-20.4KG-GP   SB6-51KG-GP   SB6-102KG-GP   SB6-204KG-GP   SB6-1KN-C3   SB6-2KN-C3   SB6-102KG-C3   SB6-204KG-C3   SB6-1KN-C3 MR

SB6-2KN-C3 MR   SB6-102KG-C3 MR   SB6-204KG-C3 MR  

Cảm biến tải Loadcell:    BK2-200KG-GP    BK2-500KG-GP   BK2-1000KG-GP   BK2-2000KG-GP   BK2-500KG-C3   BK2-1000KG-C3   BK2-2000KG-C3

Cảm biến tải Loadcell:  SB2-45000LB-C3  SB2-75000LB-C3   SB2-100000LB-C3   SB2-20412KG-C3   SB2-34020KG-C3   SB2-45360KG-C3   SB2-45000LB-C1

SB2-75000LB-C1   SB2-100000LB-C1   SB2-20412KG-C1   SB2-34020KG-C1   SB2-45360KG-C1   SB2-45000LB-GP   SB2-75000LB-GP   SB2-100000LB-GP

SB2-20412KG-GP   SB2-34020KG-GP   SB2-45360KG-GP

 

Cảm biến tải Loadcell:    ULB-50KG-C3   ULB-100KG-C3   ULB-200KG-C3

ULB-500KG-C3   ULB-1000KG-C3   ULB-2000KG-C3   ULB-3000KG-C3

ULB-5000KG-C3   ULB-50KG-GP   ULB-100KG-GP   ULB-200KG-GP  

Cảm biến tải Loadcell:    ULB-500KG-GP   ULB-1000KG-GP   ULB-2000KG-GP   ULB-3000KG-GP  ULB-5000KG-GP   ULB-50KG-C1   ULB-100KG-C1   ULB-200KG-C1  ULB-500KG-C1   ULB-1000KG-C1   ULB-2000KG-C1   ULB-3000KG-C1  ULB-5000KG-C1  

Cảm biến tải Loadcell:    UB1-10KN-C3   UB1-20KN-C3   UB1-50KN-C3

UB1-1020KG-C3   UB1-2039KG-C3   UB1-5099KG-C3   UB1-10KN-GP

UB1-20KN-GP   UB1-50KN-GP   UB1-1020KG-GP   UB1-2039KG-GP

UB1-5099KG-GP   UB1-10KN-C1   UB1-20KN-C1   UB1-50KN-C1

UB1-1020KG-C1   UB1-2039KG-C1   UB1-5099KG-C1

Cảm biến tải Loadcell:    UB6-1KN-C3   UB6-2KN-C3   UB6-5KN-C3

UB6-102KG-C3   UB6-204KG-C3   UB6-510KG-C3   UB6-1KN-C1

UB6-2KN-C1   UB6-5KN-C1   UB6-102KG-C1   UB6-204KG-C1

Cảm biến tải Loadcell:    UB6-510KG-C1   UB6-1KN-C3 MR  

UB6-2KN-C3 MR   UB6-5KN-C3 MR  UB6-102KG-C3 MR   UB6-204KG-C3 MR   UB6-510KG-C3 MR     UB6-1KN-GP   UB6-2KN-GP   UB6-5KN-GP   UB6-102KG-GP   UB6-204KG-GP  UB6-510KG-GP

 

Cảm biến tải Loadcell:   RC1-250KN-C3   RC1-400KN-C3   RC1-600KN-C3

RC1-900KN-C3   RC1-25.4T-C3   RC1-40.8T-C3   RC1-61.2T-C3   RC1-91.8T-C3

RC1-250KN-GP   RC1-400KN-GP   RC1-600KN-GP   RC1-900KN-GP

Cảm biến tải Loadcell:   RC1-25.4T-GP  RC1-40.8T-GP   RC1-61.2T-GP   RC1-91.8T-GP   RC1-250KN-C1   RC1-400KN-C1   RC1-600KN-C1   RC1-900KN-C1   RC1-25.4T-C1  RC1-40.8T-C1   RC1-61.2T-C1   RC1-91.8T-C1  

Cảm biến tải Loadcell:   RC3-7.5T-GP   RC3-15T-GP   RC3-22.5T-GP

RC3-30T-GP   RC3-40T-GP   RC3-50T-GP   RC3-100T-GP   RC3-150T-GP

Cảm biến tải Loadcell:   RC3-300T-GP   RC3-7.5T-C1   RC3-15T-C1   RC3-22.5T-C1   RC3-30T-C1  RC3-40T-C1   RC3-50T-C1  

Cảm biến tải Loadcell:  RC3-7.5T-C3 MI8  RC3-15T-C3 MI8  RC3-22.5T-C3 MI8

RC3-30T-C3 MI8   RC3-40T-C3 MI8   RC3-50T-C3 MI8  

Cảm biến tải Loadcell:  RC3-7.5T-C4  RC3-15T-C4  RC3-22.5T-C4  RC3-30T-C4

RC3-40T-C4   RC3-50T-C4   RC3D-30T-C4   RC3D-40T-C4   RC3D-50T-C4

RC3D-30T-C3   RC3D-40T-C3   RC3D-50T-C3

Cảm biến tải Loadcell:  RC3D-30T-C1   RC3D-40T-C1   RC3D-50T-C1

Cảm biến tải Loadcell:  RC3D-30T-GP   RC3D-40T-GP   RC3D-50T-GP

 

Cảm biến lực:   CT1-10M-1.5KN-B000  CT1-10M-2.5KN-B000

CT1-10M-5KN-B000  CT1-10M-10KN-B000  CT1-10M-25KN-B000

CT1-10M-50KN-B000  CT1-20M-100KN-B000  CT1-20M-250KN-B000

CT1-30M-450KN-B000 

Cảm biến lực:   CT2-10M-1.25KN-B000   CT2-10M-2.5KN-B000

CT2-10M-5KN-B000   CT2-10M-12.5KN-B000  CT2-10M-25KN-B000

CT2-20M-50KN-B000   CT2-20M-125KN-B000   CT2-30M-225KN-B000

Cảm biến lực:   CT3-10M-1.5KN-B000   CT3-10M-2.5KN-B000

CT3-10M-5KN-B000   CT3-10M-10KN-B000   CT3-10M-25KN-B000

CT3-10M-50KN-B000   CT3-20M-100KN-B000   CT3-20M-250KN-B000

CT3-30M-450KN-B000

Cảm biến lực:   CT4-10M-1.5KN-B000   CT4-10M-2.5KN-B000

CT4-10M-5KN-B000   CT4-10M-10KN-B000   CT4-10M-25KN-B000

CT4-10M-50KN-B000   CT4-20M-100KN-B000   CT4-20M-250KN-B000

CT4-30M-450KN-B000

Cảm biến tải Loadcell:  LP1-1T   LP1-2T   LP1-2.5T   LP1-5T

LP1-10T

 

Cảm biến tải Loadcell Flintec

17072:  UB1-5kN-C1-5kN(1,125lb) 20ft Flintec 2mV/V 1,000 OHM EW  HS IP68

17073:  UB1-10kN-C1-10kN(2,250lb) 20ft Flintec 2mV/V 1,000 OHM EW  HS IP68 

17074:  UB1-23kN-C1, 23kN(5,200lb) 20ft Flintec 2mV/V 1,000 OHM EW  HS IP68 

17075:  UB1-50kN-C1, 50kN(11,250lb) 20ft Flintec 2mV/V 1,000 OHM EW  HS IP68

Cảm biến tải Loadcell Flintec

52954:  UB1HE-20KN-CI 20KN (4500lb) 20ft. Flintec 2mv/v 1,000 OHM EW  HS

36214:  UB6-1KN-C3, 225lb 20ft Flintec 2mV/V 1000 OHM EW  HS IP68 OIML C3 

36215:  UB6-2KN-C3, 450lb 20ft Flintec 2mV/V 1000 OHM EW  HS IP68 OIML C3 

36216:  UB6-5KN-C3, 1125lb 20ft Flintec 2mV/V 1000 OHM EW  HS IP68 OIML C3 

 

The TULIP Transducer

 

Dụng cụ đo

AT-K-10-11 Bộ điều khiển argon có độ chính xác cao

AT-K-21-20 Bộ điều khiển argon có độ chính xác cao

Bộ chuyển đổi FAD-1 A-D

Bộ chuyển đổi FAD-4 A-D

Thiết bị hiển thị FDT-A-B

Dụng cụ FT-01

Dụng cụ FT-02

Dụng cụ FT-03

Dụng cụ FT-04

Dụng cụ DAS 72.1

Mô-đun kỹ thuật số LDU 68.1

Mô-đun kỹ thuật số LDU 68.2

Mô-đun kỹ thuật số LDU 69.1

Mô-đun kỹ thuật số LDU 78.1

Bộ chuyển đổi LAU 63.1

Bộ chuyển đổi LAU 73.1

Bộ chuyển đổi LAC 65.1

Bộ chuyển đổi LAC 74.1

Công cụ kiểm tra cảm biến LCT-01

Hộp nối dây KA-1

Hộp nối dây KA-4

Hộp nối dây KAEX-4

Hộp nối dây KE-4

Hộp nối dây KPK-4

Hộp nối dây KP-4

Hộp nối dây KPF-8/10

Hộp nối dây KPB-4

 

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam – chuyên gia nhập khẩu linh kiện đáng tin cậy Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam là nhà phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi có sứ mệnh giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận với nhiều linh kiện công nghiệp điện tử giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, tăng cường hiệu suất lao động, thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng đi lên. Thông qua quá trình học hỏi, tiếp thu công nghệ đo lường tiên tiến trên thế giới, chúng tôi mong muốn quý khách hàng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác có thể tiết kiệm tối đa thời gian, công sức lựa chọn sản phẩm, phát triển công nghệ trong nước đi lên tầm cao mới.

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam có bộ phận chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị cảm biến tải Loadcell, Cảm biến áp suất (Pressure transducers), Bộ hiển thị điều khiển (Control Indicators), Cảm biến vị trí (Displacement trandusers). Cảm biến tốc độ (Velocity transducers), Cảm biến gia tốc (Acceleration transducers). Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and Humidity sensors), Cảm biến đo momen xoắn (Torque sensor), Cảm biến lưu lượng (Flow sensor)… Của các hãng nổi tiếng trên thế giới như:

 • Pháp: Precia-Molen, Scaime, Master-K
 • Hàn quốc: Fine, Dacell, Senstech, SETech, CAS, Hitrol…
 • Mỹ: Futeck, Dytran, CTC, AMTI, Labworks…
 • Nhật Bản: A&D/AND, Chino, Sumitomo…
 • Canada: GENERAL MEASURE.GM
 • Đức: HBM, REO, PMA, MMF, FLINTEC, NORD, Philips…
 • Áo: E+E
 • Thụy Sỹ: Mettler Toledo, Kistler
 • Đan Mạch: B&K, H&B, Danfoss
 • Đài Loan: BDE, TPK
 • Trung quốc: Yaohua, Zemic, Keli
 • Anh: Hydronix, LCM System, Hansford Sensor, Sherborne sensor…
 • Ý: AEP, Paovne, N.B.C Elettonica…
 • Tây Ban Nha: UTILCELL, Sensocar
 • Nga: MIDA
 • New Zealand: PT

 

No comments yet.

Trả lời